سفارش تبلیغ
صبا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مولوی

 هر کی ز حور پرسدت ، رخ بنما که: همچنین

هر کی ز ماه گویدت، بام برآ که: همچنین

هر کی پری طلب کند، چهره خود بدو نما

هر کی ز مشک دم زند، زلف گشا که: همچنین

هر کی بگویدت :"ز مه ابر چگونه وا شود؟"

باز گشا گره گره بند قبا که: همچنین

گر ز مسیح پرسدت:" مرده چگونه زنده کرد؟"

بوسه بده به پیش او بر لب ما که: همچنین

هر کی بگویدت:" بگو، کشته عشق چون بود؟"

عرضه بده به پیش او جان مرا که: همچنین

هر کی ز روی مرحمت از قد من بپرسدت

ابروی خویش عرضه ده،گشته دوتا، که: همچنین

جان ز بدن جدا شود باز درآید اندرون

هین بنما به منکران، خانه درآ، که: همچنین

هر طرفی که بشنوی ناله ی عاشقانه‌ای

قصه ماست آن همه، حق خدا که: همچنین

خانه ی هر فرشته‌ام، سینه کبود گشته‌ام

چشم برآر و خوش نگر سوی سما که: همچنین

سّر وصال دوست را جز به صبا نگفته‌ام

تا به صفای سّر خود گفت صبا که: همچنین

کوریِ آن که گوید او:" بنده به حق کجا رسد؟"

در کف هر یکی بنه شمع صفا که: همچنین

.............................

 

نظرتون راجع به این غزل چیه؟


+ تاریخ پنج شنبه 93/1/28ساعت 2:10 عصر نویسنده جان آشنا | نظر
[نوشته ی رمز دار]  


+ تاریخ دوشنبه 93/1/4ساعت 10:20 صبح نویسنده جان آشنا | نظر